22 മേയ് 2011

സാമ്യത.................!

നിഴലും
രാഷ്ട്രീയക്കാരനും
ഒരമ്മ പെറ്റ
മക്കളാണ്
അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം
ഒന്നിനെ തന്നെ
പിന്തുടര്‍ന്ന്
ഇരുവരും
കളങ്ങള്‍
മാറ്റി ചവിട്ടുന്നതും
പല കോലങ്ങളായ്
ആടുന്നതും.......................!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: