03 ജൂൺ 2011

കവി ഹൃദയം

കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായ്‌

ഞാന്‍

ചില്ലിട്ടു നല്‍കിയ
എന്‍റെ ഹൃദയം
എന്നോട് പറയാതെ
കെട്ടിയവള്‍
പുരാവസ്തു വകുപ്പിനു
കൈമാറിയിരിക്കുന്നു..........