22 മേയ് 2011

ഉത്ഘാടനം


ഊതിക്കാച്ചിയ
സ്വര്‍ണ്ണവും,
ആത്മീയതയും
തമ്മിലുള്ള
അംശബന്ധം.........
പൊന്നിന്‍കടയുടെ
ഉത്ഘാടനത്തില്‍
ശിഷ്ടമില്ലാതെ
ബന്ധനത്തിലാണ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: