19 മേയ് 2011

ഹര്‍ത്താല്‍..........

പരീക്ഷണ ശാലയുടെ
ഇടതു മൂലയില്‍
അവകാശികളില്ലാതെ
കിടന്നിരുന്ന
എല്ലിന്‍കൂടാരം
ആത്മാവില്ലാതെ
നാട്ടിന്‍ പുറത്ത്‌

ആത്മാവ് തേടി

അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു
നടപ്പാണ്...................!


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: