22 മേയ് 2011

പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം



വോട്ടഭ്യര്‍ത്തിച്ചു
നാട്ടിന്‍പുറത്തെ
പൊതുവായനശാലയുടെ
വെള്ള പൂശിയ മതിലില്‍
പതിച്ചിട്ടു പോയ
പരസ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍


"പരസ്യം പതിക്കരുതെന്ന"

അക്ഷരക്കൂട്ടുകള്‍ക്ക് മാത്രം
അവകാശികളില്ലായിരുന്നു.....
......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: