22 മേയ് 2011

ഷന്‍ഡീകരണം..............അന്ന്
ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്‍റ്
ലൈബ്രറിയിലെ
അലമാര
തുറന്നപ്പോള്‍
ഉത്തരാധുനികതാ
കവിതാ സമാഹാരത്തിനു
പിന്നില്‍ നിന്നും
പ്രത്യുല്‍പ്പാദനശേഷി
രഹിതരായ
രണ്ടു ഇണക്കൂറകള്‍
പുറത്തേക്കു ചാടി
ആലിംഗനത്തില്‍
മുഴുകി.......................

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: