31 ഓഗസ്റ്റ് 2011

വിവരാവകാശം.................!

                                                                                                                                                                                                                
                               ഓഫീസിലെ
                             നഷ്ടപ്പെട്ട
                             ഉച്ചയുറക്കം
                             തിരിച്ചു കിട്ടാന്‍
                             ബാഗില്‍നിന്നു
                             ഉറക്കഗുളിക
                             തപ്പിയെടുത്ത്
                             മിനറല്‍ വാട്ടറിന്‍റെ
                             കുപ്പി തുറന്നപ്പോള്‍

                              രണ്ടു 
                              പരല്‍മീനുകള്‍
                              പുറത്തു ചാടി
                              ഫയലുകള്‍
                                                 പരതി നോക്കി.....................