23 ഏപ്രിൽ 2011

അര മാര്‍ക്ക്‌..... !      അനുസരണക്കേട്  
     കാണിച്ചതിനാല്‍,

   ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്‍റ്
           ആര്‍ക്കും ലഭിക്കാത്ത
അര മാര്‍ക്ക്
      ഇന്‍റെണല്‍  നല്‍കി
                 എന്നെ ആദരിച്ചു............

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: