23 മേയ് 2011

സ്വാതന്ത്ര്യം

ജീവിത
നിഘണ്ടുവില്‍
സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന
പദത്തിനു മാത്രം
അര്‍ഥം
കണ്ടെത്തിയില്ല

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: