26 ഏപ്രിൽ 2011

കരയുന്ന ഗാന്ധി.........

കീടനാശിനിയുടെ
വക്താക്കളായ്‌,
ഗാന്ധിസം എന്ന പേരില്‍
പൊതുപ്രവര്‍ത്തനത്തിനു
അധികാരിവര്‍ഗം
കൈപ്പറ്റിയ
പ്രതിഫലങ്ങളില്‍
കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ
കണ്ണുകളോടു കൂടിയ
ഗാന്ധി തന്‍
മുഖപടങ്ങളായിരുന്നു,
കടലാസു നോട്ടിന്‍റെ
മറുപുറത്ത് കാണാമായിരുന്ന
പതിനഞ്ചു ഭാഷകളിലും
പ്രകടിപ്പിക്കാനാവാത്ത
സങ്കടത്താലായിരുന്നു
മഹാത്മാവന്നു
മുഖപടത്തിനു വേണ്ടി
പോസ് ചെയ്തത്.